2-level bar

1,003.00 ex. VAT
1,233.69 inc. VAT

Horizontal bar